תקנון החברה

מידע כללי

חשוב! השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18 ומעלה. 

היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי האפוטרופוסים של הקטין אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי וזמן לתיור  בע"מ ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה ( אשר יקראו להלן "החברה" ) שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין והאפוטרופוסים של הקטין בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.

 

החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר ועניין, ועל כן אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים. החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה או אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

 

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין החברה נושאת באחריות כלשהי למידע מכל סוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר, בהיותו כולו מידע שנמסר שמקורו מצדדים שלישיים. על הלקוח חלה החובה לידע את סוכן הנסיעות עוד טרם ההזמנה, על כל מגבלה פיזית, נכות, הריון, לקות שכלית או נפשית, ו/או כל סיבה אחרת שעלולה למנוע את נסיעתו.

על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

 

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק, ואולם אין היא אחראית כלל לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם, לרבות התאמת המצגים שמוצעים באתר זה עם המציאות.  עצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו, לרבות כל תניות הפטור (disclaimer), ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.  

חוק הגנת הצרכן חל רק על לקוחות פרטיים והוא אינו חל על לקוחות עסקיים ומוסדיים. שירותי תיור ונסיעות המתחילים בחו"ל אינם מכוסים עפ"י חוק הגנת הצרכן. השבת כספים ללקוח בגין ביטול הזמנה תהיה עפ"י חוק הגנת הצרכן. מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה, כי ידוע לכל, שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה של זמן לתיור בע"מ, וכי לאיש, פרט לה, אין כל זכות קניינית בו! 

מובהר כי התכנים המפורסמים באתר הם בגדר מידע בסיסי וראשוני בלבד ועל הגולש באתר לוודא

שהם עונים לרצונות ולמהות הטיול שלו. 

 

פרטיות הגולשים באתר היא נר לרגלנו ולא נמסור את פרטי הגולשים באתר לצד ג' 

ולא נעשה בהם שימוש לצורכי סחר.

 

טיסות

הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר, פרטיהן עלולים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חברת התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אובדן/עיכוב כבודה הינם על פי כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות, ובהתאם לחוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה ), התשע"ב-2012.. בחובת הנוסע להתקשר יום לפני הטיסה לסוכן הנסיעות המטפל או ישירות לחברת התעופה/הספק על מנת לוודא את פרטי הטיסה, וכמו כן להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונו בשינויים, ככל שימסרו לחברה על ידי חברת התעופה. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, תדאג החברה להעבירה לספקי השירותים או לחברת התעופה, אך לא תהיה מצדה כל התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לו בכתב על ידה כי בקשתו תקוים.

 

דרכון ואשרות

באחריות הנוסעים להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכננת לארץ.

מודגש בזאת, כי אין החברה אחראית לגבי בעלי דרכונים זרים ובעלי תעודות מעבר, ובכל מקרה של ספק מצד הנוסע, חובה עליו לפנות זמן סביר לפני הנסיעה לחברה באמצעות הטלפון או בכתב ולבדוק אם יש צורך באשרת כניסה למדינת היעד, אחרת לא תהיה החברה אחראית.

 

ביטול ההזמנה

ביטול ההזמנה בכל עת יחייב את המזמין בתשלום דמי ביטול. גובה דמי הביטול משתנה בהתאם לסוג הטיול או החופשה שהוזמנו ועל פי מועד הביטול. לכן במקרים מסוימים כגון ביטול בתוך כ 60 ימים לפני הנסיעה, יחויב הנוסע בדמי ביטול עפ"י תנאי הביטול של הספק בחו"ל העשויים להיות 50% ויותר מערכה הכספי של ההזמנה כולה.

 

שינויים

מרגע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי, לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים. במקרה של שינוי/ביטול כלשהו יחויב הלקוח בדמי השינוי/ביטול אשר ייקבעו על ידי הספק/חברת התעופה בתוספת דמי טיפול ע"ס 50$ לאדם עבור כל שינוי.

 

ביטוח

חשוב! על הנוסע לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות ביטוח ביטול נסיעה ו פוליסת ביטוח אישי ומטען. במקרה של תביעה, חייב הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח. את הזמנת הביטוח חובה לבצע לפני הנסיעה. מומלץ אף לבטח את הכבודה שברשותך.אין החברה אחראית במקרה שנוסע לא רכש ביטוח לפני נסיעתו.

כמו כן, נדרש כל נוסע לבדוק בעצמו לפני נסיעתו את הצורך בתרופות ובחיסונים לארץ אליה הוא מתעתד לנסוע, ולא תחול כל אחריות על החברה בנושא זה.

 

 

תלונות, תביעות והחזרים

אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים, לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה.

 זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים השונים, כולם או חלקם, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל שלהם.

 החברה אינה אחראית כלל לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל.

 כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות מתאימות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ.